Ліцензійна угода щодо мобільного застосунку «Mark Health Assistant» (EULA)

Викладена нижче Угода користувача (EULA), надалі – «Угода», адресована невизначеному колу осіб, користувачам Mark Health Assistant (мобільного додатку), і визначає порядок користування Mark Health Assistant.

Особою, що володіє виключними майновими правами інтелектуальної власності на Mark Health Assistant (правовласник), в тому числі необхідними та достатніми для її адміністрування, надання доступу до застосунку, надання дозволу на користування застосунком є Товариство з обмеженою відповідальністю «Медікал-Солюшенс», яке зареєстроване відповідно до чинного законодавства України. Місцезнаходження товариства: 79010, Україна, місто Львів, вул. Некрасова, 35В. ідентифікаційний код юридичної особи: 43470707.

Ця Угода містить ознаки публічного договору та договору приєднання, зокрема її умови викладені у стандартній та незмінній для усіх користувачів формі. Використовуючи застосунок будь-яким способом, користувачі підтверджують, що ознайомлені та погоджуються з усіма положеннями цієї Угоди. Використання Mark Health Assistant вважається безумовним прийняттям (акцептом) цієї Угоди.

Користувачі не можуть пропонувати свої умови до цієї Угоди.

До відносин між користувачами та правовласником застосовуються положення ст. 633 Цивільного кодексу України (щодо публічного договору) та ст. 634 Цивільного кодексу України щодо договору приєднання, а також інші законодавчі положення, передбачені чинним законодавством України, які врегульовують відносини сторін.

Завантажуючи цей додаток, користувач погоджується та визнає, що перед прийняттям будь-яких медичних рішень щодо запису на здачу аналізів, щодо майбутнього візиту до клініки (лабораторії) з метою здачі аналізів, щодо визначення переліку аналізів (на здачу яких можна записатися за допомогою застосунку), користувач повинен проконсультуватися з лікарем щодо необхідності та доцільності здачі таких аналізів, в тому числі за допомогою цього додатку MARK HEALTH ASSISTANT. Після отримання результатів аналізів, які виготовлені за результатами звернення до клініки (лабораторії) за допомогою цього застосунку, користувач зобов’язується проконсультуватися з лікарем щодо результатів аналізів, оскільки результати аналізу не свідчать про остаточний медичний діагноз користувача та не можуть замінити візит до лікаря. Застосунок виконує виключно інформаційні функції та сприяє здачі аналізів та проведенню медичних обстежень, результати яких повинні тлумачитися лікарями відповідно до видів та результатів проведених аналізів (та обстежень).

ВИ як користувач ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО завантаження та ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ Mark Health Assistant ЗАСВІДЧУЄ ТОЙ ФАКТ, ЩО ВИ ПРОЧИТАЛИ ЦЮ УГОДУ, ЗРОЗУМІЛИ ЇЇ УМОВИ Й ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗГОДНІ ЇХ ДОТРИМУВАТИСЯ, а також те, що на момент завантаження застосунку та початку його використання вам виповнилося не менше, як 14 років.

1. Визначення понять.

1.1. Mark Health Assistant – мобільний застосунок, який в тому числі за рахунок використання можливостей штучного інтелекту, об’єднує та автоматизує взаємодію пацієнтів (користувачів), клінік (лікарень), лабораторій та страхових компаній, та виконує функцію помічника з медичних питань для користувача. Застосунок Mark Health Assistant – це мобільний застосунок, набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування смартфоном (іншим подібним пристроєм), який приводить його у дію для досягнення відповідної мети та/або результату, про який вказано у цій Угоді.

1.2. Ліцензійна Угода (Угода, ця Угода, EULA) – це дозвіл, який надається правовласником користувачам на використання програмного забезпечення (застосунку Mark Health Assistant) з обов’язковим дотриманням умов, визначених правовласником.

1.3. Користувач – фізична особа, що має належну цивільну дієздатність, та правомірно використовує Mark Health Assistant (без мети отримання прибутку), створивши відповідний профіль у застосунку. Користувачем за загальним правилом є повнолітня дієздатна фізична особа, яка досягнула 18 років. Користувачем також може бути неповнолітня особа, яка досягнула 14 років (у такому разі її батьки, або один з них, має право доступу до профілю користувача до досягнення ним/нею 18 років).

1.4. Профіль – сукупність інформації про користувача (або особу, законним представником якої є користувач) і даних авторизації (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, номер телефону, електронна пошта (за бажанням), нікнейм (за бажанням)) внесених користувачем у Mark Health Assistant під час реєстрації та протягом використання застосунку.

Повнолітня особа може створити свій власний профіль.

Повнолітня особа може створити профіль (акаунт) своєї малолітньої, неповнолітньої дитини, який може бути складовою профілю користувача (батька, матері дитини). Якщо дитині виповнилося 14 років, вона може створити свій власний профіль у застосунку. Батьки (або один з них) має право на доступ до профіля своєї дитини, якій не виповнилося 18 років. У такому разі доступ до профіля надається з моменту підтвердження дитиною надання доступу до її профілю (шляхом введення коду з смс – повідомлення чи в інший спосіб). Після досягнення користувачем 18 років доступ її батьків (інших законних представників) до її профілю автоматично блокується застосунком.

2. Загальні умови використання Mark Health Assistant.

2.1. Користуватися Mark Health Assistant можуть тільки користувачі, що прийняли всі умови даної Угоди, актуальна редакція якої розміщена за веб-адресою https://mark.health та/або у мобільному додатку.

2.2. Для використання окремих сервісів та функціональних можливостей застосунку від користувача може вимагатися надання згоди на таке використання на умовах інших договорів та угод, про які користувачі обов’язково повідомляються з можливістю ознайомитися зі змістом таких документів та прийняти рішення про подальше використання або відмову від використання окремих сервісів та функціональних можливостей застосунку.

2.3. Перед початком використання Mark Health Assistant користувач зобов’язаний ознайомитися з Угодою та прийняти її умови. Презюмується, що прийнявши умови цієї Угоди, користувач ознайомився з її змістом, положення цієї Угоди є зрозумілими користувачеві, і він зобов’язаний їх виконувати. Користувач, який не погоджується з цією Угодою, не має права користуватися застосунком.

2.4. Правовласник гарантує:

 • безперебійну роботу застосунку;

 • роботу застосунку без помилок.

У разі виявлення технічних збоїв у роботі застосунку правовласник вживає заходів для їх усунення.

2.5. Користувач не має права змінювати (модифікувати) застосунок. У разі внесення користувачем змін (модифікацій) до застосунку, правовласник не несе відповідальності за коректну роботу застосунку, а користувач несе відповідальність за порушення вимог законодавства щодо інтелектуальну власність відповідно до вимог закону.

2.6. Користувач може зареєструватися у Mark Health Assistant, створивши особистий профіль, який може включати в себе як дані про самого користувача, так і дані про його неповнолітню/малолітню дитину.

2.7. Неповнолітня особа має право створити власний профіль, який буде доступний для її батьків (законних представників).

2.8. Реєстрація в Mark Health Assistant можлива лише у випадку надання користувачем згоди на обробку його/її персональних даних (або персональних даних особи, законним представником якої він є).

2.9. Права інтелектуальної власності на програмне забезпечення застосунку належать правовласнику. Використання програмного забезпечення застосунку іншими особами без згоди правовласника забороняється, у тому числі забороняється користувачам використовувати застосунок з комерційною метою.

2.10. Право інтелектуальної власності на назву застосунку (Mark Health Assistant) належать правовласнику. Використання бренду Mark Health Assistant іншими особами без згоди правовласника забороняється.

2.11. Користувачам та іншим особам без згоди правовласника забороняється будь-яким способом (в тому числі, але не виключно – рекламування, переклад, посилання тощо) та у будь-яких цілях використовувати контент та/або назву застосунку.

2.12. Використання застосунку користувачем є можливим лише після завантаження користувачем застосунку на смартфон (інший подібний пристрій) та після створення власного профілю. Вхід до застосунку виконується користувачем шляхом введення паролю (пін-коду), який користувач встановлює самостійно. Пароль може не вводитися повторно, якщо перерва у використанні застосунку становить менше однієї хвилини.

2.13. Між правовласником та користувачами не виникають жодні правовідносини, крім тих, які пов’язані з використанням застосунку відповідно до передбачених цією Угодою правил.

3. ​Можливості Mark Health Assistant

3.1. Мобільний застосунок Mark Health Assistant надає користувачам, клінікам (лабораторіям), страховим компаніям доступ до відповідних баз даних, які охороняються відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі правом особливого роду (sui generis).

3.2. Мобільний застосунок Mark Health Assistant забезпечує користувачеві можливість:

 • самостійно записатися на візит до клініки (лабораторії) з метою здачі аналізів; перелік таких клінік, лабораторій (назва, адреса, контакти, види аналізів) міститься у застосунку;

 • ознайомитися з переліком клінік (лабораторій), які також надають послуги щодо приймання аналізів, але щодо яких неможливо здійснити попередній запис на здачу аналізів через застосунок Mark Health Assistant; перелік таких клінік (лабораторій) міститься у застосунку (з коротким описом діяльності такого закладу, лабораторії – назва, адреса, контакти, види аналізів);

 • оплатити послуги із здачі відповідних аналізів;

 • інтерпретації результатів аналізів інструментами математичних алгоритмів (у такому разі правовласник не несе відповідальності за тлумачення/інтерпритацію результатів аналізів, яке надається виключно в інформаційних цілях з рекомендацією звернутися до лікаря за таким тлумаченням);

 • автоматично перекладати результати аналізів на англійську мову;

 • зберігати історію всіх результатів аналізів користувача;

 • в динаміці порівнювати результати аналізів користувача;

 • побачити скерування на здачу аналізів, яке здійснює страхова компанія в інтересах користувача (на підставі окремих договірних відносин: страхова компанія – користувач).

3.3. Mark Health Assistant надає змогу клінікам (лабораторіям):

 • синхронізувати свою базу даних з базою даних, яка формується застосунком в частині користувачів, які записалися на здачу аналізів / скористалися послугами конкретної клініки (лабораторії); у такому разі клініка (лабораторія) отримує доступ до інформації про користувача (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, номер телефону), який виявив намір здати аналізу у цій клініці (лабораторії).

 • залучити нових клієнтів, підвищити частоту візитів пацієнтів до них та збільшити  розмір середньої вартості послуг для користувачів;

 • отримати доступ до AI інструментів, які можуть автоматично інтерпретувати результати аналізів та будувати їх динаміку (на підставі окремої домовленості із правовласником);

 • отримати безпечне та відокремлене сховище для зберігання даних клієнтів (пацієнтів).

3.4. Клініки (лабораторії), які здійснюють запис пацієнтів на здачу аналізів, в тому числі з використанням даних, які надаються користувачами через застосунок, синхронізуються належне їм програмне забезпечення з даними, які містяться у застосунку Mark Health Assistant та даними, що отримані від користувачів.

3.5. Страхові компанії, перелік яких вказується у застосунку, можуть скеровувати користувачів на певні аналізи, що відображається у профілі користувача.

3.6. Всі дані, які отримує правовласник через використання застосунку користувачами, зберігаються з використанням хмарних сервісів або в інший спосіб, який може гарантувати збереження конфіденційності цих даних.

4. Права та обов’язки користувача Mark Health Assistant

4.1. Приймаючи положення Ліцензійної угоди, Користувач зобов’язується:

 • надавати Mark Health Assistant повну, достовірну та точну інформацію стосовно даних, які вимагаються при реєстрації та створенні профілю;

 • негайно повідомляти правовласника Mark Health Assistant про втрату або зміну номеру телефону (як одного з засобів автентифікації в Mark Health Assistant);

 • вживати всі можливі заходи для збереження у таємниці паролю (пін-коду) для входу в Mark Health Assistant. До таких заходів відносяться: нерозголошення паролю третім особам, вхід у Mark Health Assistant лише за допомогою безпечних пристроїв тощо;

4.2. Користувач при реєстрації вносить у Mark Health Assistant наступні дані:

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

 • дата народження;

 • стать;

 • номер телефону;

 • електронна пошта (за бажанням).

4.3. Користувач може створити власний нік-нейм.

4.4. Користувачі можуть оновлювати інформацію про себе за допомогою налаштувань свого профілю.

4.5. Реєстрація користувачів (створення профілю) є обов’язковою умовою використання користувачем усіх послуг, які пропонує застосунок.

4.6. Користувачі несуть відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки щодо своїх персональних даних, наданих Mark Health Assistant.

4.7. Кожен Користувач може створити лише один профіль. Батьки (один з них) може приєднати до свого профілю акаунт своєї неповнолітньої дитини.

4.8. Створений профіль передається Користувачу у користування на необмежений строк (поки користувач використовує застосунок; поки правовласник підтримує дію застосунку).

4.9. Користувач має право видалити свій профіль в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це правовласника.

4.10. Правовласник має право припинити обслуговування застосунку Mark Health Assistant у будь-який момент на власний розсуд, повідомивши користувачів не менш як за 14 днів. Ризик втрати незбережених даних (результатів аналізів) несе користувач.

4.11. Користувач погоджується, що будь-які послуги, які надає застосунок, можуть включати також розміщення рекламних оголошень. Види реклами визначаються відповідно до закону. Користувач погоджується, що інформація, надана ним під час реєстрації та користуванням застосунком, може використовуватися правовласником для підбору та подальшої демонстрації (показу) Користувачам відповідних рекламних пропозицій.

5. Використання файлів cookie

5.1. У процесі користування застосунком здійснюється автоматичне збирання інформація про використання застосунку: переглянуті сторінки чи вміст, пошуки, дата та час доступу, інформацію про обладнання та програмне забезпечення, інформацію про пристрої, які використовуються для доступу до застосунку.

5.2. Використання файлів cookie, які збираються анонімно, відбувається з метою збору статистичної інформації, яка використовуватиметься для більш зручного використання Mark Health Assistant, безпечного пошуку інформації у застосунку, полегшення заповнення форм, покращення користувацького середовище, спостереження за використанням послуг в онлайн форматі тощо.

6. ​Відповідальність

6.1. Користувачі погоджуються з тим, що використовують застосунок добровільно та на власний ризик.

6.2. Між правовласником та користувачами не виникають відносин по спільній діяльності, трудові відносини, відносини найму (оренди) або інші відносин, прямо не передбачені цією Угодою.

6.3. Правовласник не є стороною договорів, укладених за сприяння застосунку між Користувачами та лабораторіями, клініками тощо. Правовласник не несе жодної відповідальності:

 • за достовірність/недостовірність результатів аналізів, зроблених користувачеві клінікою (лабораторією) в результаті запису на здачу цих аналізів;

 • за неможливість здачі аналізів у день запису, відмову клініки (лабораторії) у прийнятті користувача на здачу аналізів;

 • за неможливість користувача скористатися застосунком через технічні труднощі, які виникли без вини правовласника (відсутність електропостачання, відсутність Інтернет – зв’язку, Інтернет – зв’язок не належної якості тощо);

 • технічні перебої, помилки у роботі застосунку у зв’язку із відсутністю підключення до мережі Інтернет;

 • за втрати даних та/або іншу заподіяну шкоду, що спричинена іншим програмним забезпеченням, яке встановлено користувачем самостійно на пристрій, на якому встановлено застосунок;

 • за втрату даних, зумовлену неправильним використанням застосунку користувачем;

 • за неналежну роботу програмного забезпечення клініки (лабораторії), яка приймає запис користувача на здачу аналізів, за неналежну роботу програмного забезпечення страхової компанії, яка здійснює запис користувача на здачу аналізів, за інші технічні збої в роботі, які виникають з вини клініки (лабораторії), страхової компанії;

 • надання користувачем доступу до своїх ідентифікаційних даних (логін, пароль тощо) третім особам та за втрату даних, зумовлених доступом третіх осіб до логіну, паролю тощо користувача;

 • в інших випадках, коли не має вини правовласника.

6.4. Користувач несе відповідальність за актуалізацію особистої інформації (у разі її зміни).

6.5. Презюмується, що всі дії, які вчиняються у завантаженому на смартфон (інший пристрій) застосунку, вчиняються саме користувачем як власником відповідного профілю. Користувач самостійно слідкує за використанням застосунку та вживає заходів для ненадання доступу до нього третім особам.

6.6. Персональні дані користувачів обробляються правовласником виключно в рамках вимог Закону України «Про захист персональних даних». Доступ третім особам до персональних даних надається правовласником лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України. Використовуючи застосунок, користувач надає згоду на доступ, обробку, поширення та використання персональних даних (інформації), вказаних у цій Угоді та у Правилах конфіденційності.

6.7. Вся інформація, яка збирається застосунком, захищена технічними засобами і процедурами забезпечення безпеки з метою запобігання несанкціонованому доступу або використання даних.

6.8 Вся зібрана застосунком інформація від користувачів може охоронятися як комерційна таємниця в порядку, визначеному законом.

6.9. Застосунок забезпечує таємницю і дотримання конфіденційності інформації про Користувачів.

6.10. Користувач має право вимагати стирання своїх персональних даних правовласником у випадках, передбачених цією Угодою та законом. Правовласник повинен здійснити стирання на вимогу користувача без будь-якої безпідставної затримки.

Також правовласник повинен стерти персональні дані користувача без будь-якої необґрунтованої затримки у разі виникнення однієї з наведених наступних підстав:

 • немає більше потреби в персональних даних для цілей, для яких їх збирали чи іншим чином опрацьовували;

 • користувач відкликає згоду, надану на опрацювання його персональних даних, та немає іншої законної підстави для опрацювання цих персональних даних;

 • користувач заперечує проти опрацювання його персональних даних на підставах, передбачених законом;

 • персональні дані користувача опрацьовували незаконно;

 • персональні дані необхідно стерти для дотримання встановленого законом зобов’язання, яке поширюється на правовласника;

 • інші підстави, передбачені законом.

У разі, якщо правовласник оприлюднив персональні дані користувачів (користувача), але в подальшому на підставах, вказаних у цьому пункті, він повинен стерти ці персональні дані, правовласник, з урахуванням наявних технологій та витрат на їхню реалізацію, повинен вжити відповідних заходів, у тому числі, технічних заходів, для інформування третіх осіб, які опрацьовують персональні дані користувачів (користувача), про те, що користувач направив запит на стирання правовласником та третіми особами будь-яких посилань на такі персональні дані, їхні копії чи відтворення.

Правовласник має право не стирати всі або необхідну частину персональних даних користувачів (користувача) у випадках, передбачених законом, в тому числі, але не виключно:

 • для реалізації права на свободу вираження поглядів та свободу інформації;

 • для дотримання встановленого законом зобов’язання, що вимагає опрацювання персональних даних  згідно з законом, який поширюється на правовласника, або для виконання завдання в суспільних інтересах, або здійснення офіційних повноважень та обов’язків, покладених на правовласника відповідно до закону;

 • на підставах суспільного інтересу в сфері охорони громадського здоров’я відповідно до закону;

 • для досягнення цілей суспільних інтересів, цілей наукового, історичного дослідження або статистичних цілей, з метою ведення податкового та бухгалтерського обліку, обліку результатів господарської діяльності відповідно до закону;

 • для здійснення або захисту прав правовласника, для складення відповідних процесуальних документів.

7. Інші умови

7.1. Правовласник може в будь-який час внести зміни в цю Угоду та/або викласти її в новій редакції без попереднього повідомлення Користувачів.

7.2. Нова редакція Угоди (або її зміна) вступає в силу з моменту її розміщення на веб-сайті https://mark.health та/або в мобільному застосунку.

7.3. Правовласник не несе відповідальність за неповідомлення Користувачів про внесення змін.

7.4. Якщо Користувач продовжує користуватися послугами застосунку після внесення змін до цієї Угоди, такі дії вважаються підтвердженням факту його ознайомлення з новою редакцією Угоди (внесеними змінами).

7.5. Внесення користувачем у Mark Health Assistant номеру телефону, електронної пошти або інших засобів зв’язку надає Правовласнику право надсилати користувачеві інформаційні повідомлення, здійснювати йому дзвінки, надсилати SMS, повідомлення на електронну пошту, повідомлення у месенджери тощо. Це може здійснюватися з інформаційною метою, а також для реєстрації, авторизації, підтвердження певних дій у застосунку Mark Health Assistant.

7.6. Усі спори стосовно використання застосунку вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами, а у разі недосягнення згоди – в судовому порядку.

7.7. Відносини між правовласником і користувачем, що не врегульовані цією Угодою, регулюються чинним законодавством України.